Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.intergastro.com.pl

(dalej zwany "Regulaminem")

Sklep  internetowy, działający pod adresem http:// www.intergastro.com.pl (dalej nazywany : "Sklep Internetowy") jest prowadzony przez firmę: Gastrowork Zbigniew Urbaś, ul. Morska 162/4, 81-255 Gdynia, NIP: 958 166 79 62, REGON 36069289, zwaną dalej "Sprzedawcą" . Kontakt telefoniczny: (48) 798 051 336  w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach  8.30 -16.00,  e-mail: zbigniew.urbas@intergastro.com.pl 

§1 Strony i przedmiot sprzedaży  

1. Sprzedawca w Sklepie Internetowym prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.intergastro.com.pl na terenie Polski .

2. Przedmiotem  umów sprzedaży zawieranych w Sklepie Internetowym są rzeczy znajdujące się w chwili składania zamówienia w ofercie Sprzedawcy dostępnej na stronach www.intergastro.com.pl ("Oferta"), w dalszej części zwane "Towarami". Cena Towarów określona jest w Ofercie dostępnej na stronie www.intergastro.com.pl, na jej podstronach prezentujących poszczególne rodzaje Towarów ("Cennik"). 

3. Uprawnionymi do  zakupu Towarów w  Sklepie Internetowym są jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny,  tj. prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy ustawy przyznają zdolność prawną ( "Nabywca").  

4. Nabywca i Sprzedawca dalej łącznie nazywani są "Stronami". 

§ 2. Składanie zamówień

1. Zamówienia składane są internetowo poprzez witrynę www.intergastro.com.pl 

2. Warunkiem złożenia zamówienie jest założenie konta na stronie www.intergastro.com.pl zgodnie z dostępnym na tej stronie formularzem rejestracyjnym wymagającym także podania numeru Regon , akceptacja Regulaminu Sklepu Internetowego i Oświadczenia o Zgodzie na Przetwarzanie Danych. 

3. Podstawowym warunkiem przyjęcia i realizacji dokonanego zamówienia jest prawidłowe jego wypełnienie przez Nabywcę według wzoru udostępnionego na stronie internetowej  Sklepu Internetowego i zatwierdzenie go w Sklepie Internetowym poprzez przycisk "Złóż zamówienie". 

4. Potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia jest dokonywane przez Sprzedawcę drogą e-mailową na adres Nabywcy wskazany w zamówieniu, najpóźniej w następnym dniu roboczym. Taka informacja nie jest przyjęciem zamówienia i nie oznacza potwierdzenia dostępności towaru z zamówienia. 

5. W terminie maksymalnie 2 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania zamówienia Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia i określi termin jego realizacji, lub też poinformuje o niemożności jego realizacji. 

6. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru Sprzedawca w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia wysyła do Nabywcy e-mailem propozycję zmian co do trybu dalszej realizacji zamówienia (anulowanie zamówienia w części lub w całości, uzgodnienie nowego terminu, zamiana towaru niedostępnego na dostępny). 

7 Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę zgodnie z zapisem w punkcie 5 lub 6 , dochodzi do zaakceptowania przez Strony wszystkich warunków umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.

8. Dostawa zamówionych Towarów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem  przesyłek. 

9. Koszty transportu i dostawy określone są na stronie internetowej "Koszty dostawy"

10. Do każdego zamówienia zostaje wystawiana faktura VAT, która jest dostarczana Nabywcy wraz z Towarem lub oddzielną przesyłką. 

 §3 Ceny

1. Wszystkie ceny Towarów są podawane w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT .

3. Ceny nie obejmują kosztów transportu i dostawy Towarów, a zasady ich ponoszenia określone są na stronie internetowej, o której mowa w punkcie 9. powyżej.

4. Sprzedawca ma  prawo do dokonywania zmiany cen w Cenniku, z tym że zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem zmian. 

§4 Czas realizacji zamówień

1. Zamówienie realizowane jest w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zgodnie z § 2.5. lub § 2.6. Regulaminu, z zastrzeżeniem zapisu § 5.3. Regulaminu. 

2. Zamówienie uznaje się za złożone w danym dniu roboczym, jeśli zostało  złożone przez Nabywcę do godz. 16:00 tego dnia. Zamówienia złożone w dni robocze po tej godzinie lub złożone w soboty bądź dni świąteczne uznaje się za złożone w następnym dniu, który jest roboczy.  

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie albo opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru wynikające z niedokładnego albo błędnie podanego adresu dostawy, 

§5 Formy płatności 

1. Płatność  gotówką  następuje przy odbiorze Towaru i należy jej dokonać przy dostawie przesyłki lub przy odbiorze osobistym Towaru zgodnie z  § 2 ust.8.  Regulaminu. 

2. Nabywca składając zamówienie może zadeklarować także płatność w formie przelewu bankowego.

3. Zamówienia płatne w innej formie, aniżeli gotówka będą realizowane w terminie, o którym mowa  w § 4.1. Regulaminu, po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą ceny. Brak wpływu środków na rachunek Sprzedawcy w terminie 7 dni od złożenia zamówienia może spowodować anulowanie tego zamówienia. Zapis powyższy nie dotyczy jednostek budżetowych po przedstawieniu przez nie dokumentu nadania numer NIP oraz Regon. . 

§6. Odpowiedzialność Sprzedawcy za Towar z tytułu gwarancji 

1. Sprzedawca za sprzedany Towar odpowiada wobec Nabywcy z gwarancji tylko wówczas, gdy wystawi dołączony do Towaru dokument gwarancyjny, z którego wynikać będą okres i warunki gwarancji. 

2. Nabywca ma prawo zgłosić reklamację w zakresie ilości lub jakości Towaru. W zależności od decyzji Sprzedawcy Nabywca zobowiązany jest dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego albo udostępnić produkt w miejscu jego użytkowania przedstawicielowi Sprzedawcy w celu oceny i ewentualnej realizacji zgłoszenia reklamacyjnego. 

3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłek Towaru lub koszty wizyty przedstawiciela Sprzedawcy (koszt ryczałtowy 150 zł netto) pokrywa Nabywca Towaru.

4. Warunki dotyczące reklamacji Towarów, na które udzielona została gwarancja, których nie określa niniejszy Regulamin,  zawarte są w dziale "Reklamacje i zwroty", stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu.

5.  W zakresie nieuregulowanym  postanowieniami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru, postanowieniami niniejszego Regulaminu, o których mowa wyżej, do odpowiedzialności Sprzedawcy za Towar zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

§7. Dane Nabywcy 

1. Dane  Nabywcy zostają umieszczone w bazie Sklepu Internetowego i mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę  w celu realizacji zamówienia.

2. Sprzedawca zbiera dane Nabywcy niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług. 

3. Dane Nabywcy mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę jedynie w celu realizacji zamówienia i w celu należytego świadczenia oferowanych usług.

4. Nabywca podając swoje dane potwierdza ich autentyczność i zgodność z prawdą. 

5. Baza danych osobowych Nabywców podlega ochronie prawnej. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6. Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. 

7.  Sklep internetowy używa plików Cookie w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Nabywców. Nabywca może w każdym momencie i samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

§8. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie www.intergastro.com.pl Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są według Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. 

2. Nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie stosownych przepisów, w tym  przepisów ustawy „Prawo własności przemysłowej".

3. Umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

5. Wszelką korespondencję i przesyłki do Sklepu Internetowego należy kierować na adres: zbigniew.urbas@intergastro.com.pl  z dopiskiem "Sklep Internetowy".

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące adres e-mailowy oraz hasło Nabywcy bez jego wiedzy lub zgody.

§9 Warunki świadczeń usług elektronicznych

Składanie zamówień w Sklepie Internetowym przez witrynę Sprzedawcy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Nabywca następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 1024 piksel

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe